Vergi Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku Alanına Özgü Verdiğimiz Bazı Hizmetler Aşağıdadır.

 • Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi Emlak Vergisi Ve Diğer Tüm VergiTürlerine İlişkin İhtilaflar
 • Vergi Cezalarına İlişkin Uzlaşma Vaki Olmadığı Takdirde Yetkili Vergi Mahkemesi‘nde Dava Açılması
 • Beyana Dayanan Tarh, Re’sen, İkmalen Veya İdare Tarafından Yapılan Tarh İşlemleri
 • Yanlış Veya Eksik Gelir Beyanı, Hatalı İndirimler
 • Asgari Geçim İndirimi, Engellilik İndirimi Ve Şahıs Sigorta Primlerinin VergiMatrahından İndirimi İşlemlerinin Yapılması
 • Kurumlar Vergisi (Ar-Ge) İndirimi İşlemlerinin Yapılması, Devlet Teşvik Şartlarının İhlal Edilmesi, Ar-Ge Projesinin Tamamlanamaması Veya Başarısızlıkla Sonuçlanması
 • Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Hazırlanması Ve Veraset Ve İntikal Vergisinden Borç Ve Masrafların Düşülmesi
 • Mükelleflerin Vergi Amortisman İndirimlerinin Sağlanması
 • Kurumlar Ve Çalışanların Vergi Kesintileri
 • Yabancılara VergiKimlik Numarası Çıkarılması
 • Kurumlar Vergisi Muafiyeti Ve İstisnaları
 • Kurumlar Vergisinden Gider İndirimi Ve Zarar Mahsubu Yapılması İşlemleri
 • Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin İhtilaflar
 • Tarhiyat Öncesi Ve Sonrası Uzlaşma İşlemlerinin Yapılması
 • Hesap Hataları Ve Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesi
 • Vergi Ziyaı Suçu, Usulsüzlük Cezaları Ve Kaçakçılık Suçları

Arşivler